top of page

PERSÓNUVERNDARSTEFNA RVK-V EHF.

Í persónuverndarstefnu RVK-V ehf. kt. 540817-0220 kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn.

1. ALMENNT
RVK-V ehf. er eigandi Nútrí Acaí Bar og þar af leiðandi vefsíðunnar www.nutri.is

RVK-V ehf. er umhugað um persónuvernd viðskiptavina og starfsmanna sinna. Stefna þessi tekur til persónuupplýsinga hvort sem þeim er safnað og þær varðveittar með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum sambærilegum hætti. Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu á persónuupplýsingum sem falla undir stefnuna.

2. PERSÓNUVERNDARLÖGGJÖF
Um meðferð persónuupplýsinga gilda lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eins og þau eru á hverjum tíma. Taka lögin m.a. á vinnslu, vörslu og miðlun persónuupplýsinga.

3. ÁBYRGÐ
RVK-V ehf. er ábyrgðaraðili að vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram hjá félaginu. Öll vinnsla persónuupplýsinga hjá félaginu fer fram í samræmi við persónuverndarlög á hverjum tíma.

4. SÖFNUN OG NOTKUN
RVK-V ehf. safnar og vinnur með persónugreinanlegar upplýsingar í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þær persónuupplýsingar sem RVK-V ehf. safnar og vinnur með koma nær eingöngu frá viðskiptavinum eða starfsfólki félagsins en geta einnig átt uppruna sinn í opinberum skrám eins og Þjóðskrá. RVK-V ehf. leggur í öllum tilvikum áherslu á að persónuupplýsingarnar séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar.

Helstu persónuupplýsingar sem RVK-V ehf. safnar og tilgangur vinnslu þeirra er eftirfarandi:

1. Póstlistar
Hafi einstaklingur óskað eftir því að vera skráður á póstlista
RVK-V ehf. (www.nutri.is). í þeim tilgangi að fá sendar upplýsingar um vörur og þjónustu, þá eru upplýsingar nafn og netfang viðkomandi einstaklings skráðar.

2. ÞRIÐJI AÐILI
Persónuverndarstefnan nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðja aðila sem
RVK-V ehf. hefur enga stjórn á né ber ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum aðgerðum þeirra. RVK-V ehf. hvetur því til að einstaklingar kynni sér persónuverndarstefnu annarra, þ. á m. vefhýsingaraðila þeirra síðna sem geta vísað á RVK-V ehf., hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Apple, Google og Microsoft ásamt mögulegri greiðsluþjónustu sem kann að vera notuð.

3. ÖRYGGI
RVK-V ehf. leggur mikla áherslu á öryggi við vinnslu persónuupplýsinga og hefur því yfir að skipa innra eftirlitskerfi sem á að tryggja að ávallt séu gerðar viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir.

Komi upp öryggisbrestur við meðferð persónuupplýsinga, þar sem staðfest er eða grunur leikur á að persónuupplýsingar hafi komist í hendur óviðkomandi aðila er Persónuvernd og eftir atvikum einstaklingum tilkynnt um öryggisbrest nema hann hafi ekki í för með sér mikla áhættu fyrir einstaklinga.

Athygli er þó vakin á því að einstaklingar bera ábyrgð á persónuupplýsingum, t.d. nafni, kennitölu og mynd, sem þeir kjósa að deila eða senda á almennum vettvangi t.d. í gegnum samfélagsmiðla RVK-V ehf.

4. VARÐVEISLA
RVK-V ehf. geymir aðeins persónuupplýsingar um einstaklinga eins lengi og nauðsynlegt er og í samræmi við þann tilgang sem þeim var safnað, þ.m.t. til þess að uppfylla lagaskyldu og bókhaldsskyldu. Við mat á hæfilegum geymslutíma fyrir persónuupplýsingar tekur RVK-V ehf. mið af umfangi, tegund og eðli upplýsinganna sem um ræðir, áhættunni af því að óviðkomandi fái aðgang að þeim eða nýti þær með óheimilum hætti, þeim tilgangi sem RVK-V ehf. vinnur persónuupplýsingarnar og hvort RVK-V ehf. geti náð sama tilgangi með öðrum leiðum, auk viðeigandi lagaskilyrða eftir því sem við á. Félagið fer yfir alla vinnslu persónuupplýsinga á tveggja ára fresti og endurskoðar hvort heimilt sé að varðveita áfram upplýsingar sem tengjast viðkomandi vinnslu.

5. RÉTTINDI EINSTAKLINGA
Komi upp ágreiningur um meðferð persónuupplýsinga er unnt að senda kvörtun til Persónuverndar, til dæmis með því að senda tölvupóst á netfangið postur@personuvernd.is

RVK 26. febrúar 2021

bottom of page